ยินดีต้อนรับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.กค.

IMG_2279

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ และนายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ” โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

บรรยากาศภายในศูนย์ฯ