สิทธิประชาชน

เรื่อง
1. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540?
2. สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. สาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. สรุปสาระสำคัญของกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ