ดัชนีมาตรา 9 (6) 02-สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้องตามอนุมาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทานตามกฏหมาย