ดัชนีมาตรา9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ

สรุปการประชุม ครม.

 

 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … <รายละเอียด>

วันที่ 19 เมษายน 2559

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
<รายละเอียด>

วันที่ 12 เมษายน 2559

เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ … <รายละเอียด>

วันที่ 5 เมษายน 2559

เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…(พ.ศ. ….)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร] … <รายละเอียด>

วันที่ 29 มีนาคม 2559

เรื่อง โครงการบ้านประชารัฐ … <รายละเอียด>

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ … <รายละเอียด>

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ … <รายละเอียด>

วันที่ 8 มีนาคม 2559

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ … <รายละเอียด>

วันที่ 1 มีนาคม 2559

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. … <รายละเอียด>

วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ… <รายละเอียด>

วันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2559

เรื่อง ร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ… <รายละเอียด>

วันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2559

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. <รายละเอียด>

วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2559
เรื่อง โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 26 มกราคม 2559
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ… <รายละเอียด>
วันที่ 19 มกราคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 12 มกราคม 2559
การรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้…
<รายละเอียด>
วันที่ 5 มกราคม 2559
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2559 ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 29 ธันวาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 8 ธันวาคม 2558
การประกาศกำหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้…
<รายละเอียด>
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้… <รายละเอียด>
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….] … <รายละเอียด>
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร … <รายละเอียด>
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] … <รายละเอียด>
วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ …
<รายละเอียด>
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
การกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 30 กันยายน 2558
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ … <รายละเอียด>
วันที่ 22 กันยายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557 … <รายละเอียด>
วันที่ 15 กันยายน 2558
มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 8 กันยายน 2558
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 1 กันยายน 2558
การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน?แคนาดา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016?2020 (2016?2020 Work Plan to Implement the ASEAN ? Canada Joint Declaration on Trade and vestment) ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 ? 2559 ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 รวม 7 ฉบับ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 28 กรกฏาคม 2558
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 7 กรกฏาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายงานผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี 2558 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับอินเดีย ฉบับแก้ไข คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี? (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เสนอดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)? รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 … <รายละเอียด>
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำหนดราคาของของนำเข้า หรือถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 28 เมษายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 20 เมษายน 2558
การดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 ? 2565 … <รายละเอียด>
วันที่ 7 เมษายน 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 31 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ … <รายละเอียด>
วันที่ 27 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium : SMEs) ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 17 มีนาคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 10 มีนาคม 2558
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 3 มีนาคม 2558
การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ระดับกระทรวง) (ปขก.) ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานและให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. ….คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 27 มกราคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 20 มกราคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 13 มกราคม 2558
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 8 ฉบับ ดังนี้ … <รายละเอียด>
วันที่ 6 มกราคม 2558
ที่มา:??? http://www.thaigov.go.th/