มติแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

สารบัญมาตรา 9
มาตรา 9 (7)-02 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดัชนี มาตรา 9 (7)-02 มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ผลการพิจารณาคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานกระทรวงการคลัง 2552
2 ผลการพิจารณาบทบาทความจำเป็นในการมีอยู่ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หน่วยงานกระทรวงการคลัง 2556
3 ผลการพิจารณาคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานกระทรวงการคลัง 2557