มาตรา 9 (8)-01 สอบราคา ปี 2557

สารบัญมาตรา 9
9 (8)-01 สอบราคา ปี 2558
9 (8)-01 สอบราคา ปี 2557
ดัชนี มาตรา 9 (8)-01 สอบราคา ปี 2558
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 เสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น CE278A(78A) จำนวน 800 กล่อง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 3-ก.ค.-58
2 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน 11-ก.ย.-57
3 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 18-ก.ย.-57
4 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม 29-ก.ย.-57
5 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30-ก.ย.-57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery 17-พ.ย.-57
6 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ 21-พ.ย.-57
ดัชนี มาตรา 9 (8)-01 สอบราคา ปี 2557
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน
2 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม
4 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery
6 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่