มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา

 

สารบัญมาตรา 9
มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2559
มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2558
มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2557
ดัชนี มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2559
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9-ก.พ.-59
2 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-มี.ค.-59
3 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลังในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-พ.ค.-59
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-มี.ค.-59
ดัชนี มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-ก.ค.-58
2 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบ GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 16-ก.ค.-58
3 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 1-ก.ค.-58
4 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24-ธ.ค.-56
5 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5-มิ.ย.-57
6 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5-มิ.ย.-57
7 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS? ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11-ก.ย.-57
8 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12-ธ.ค.-57
9 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30-ธ.ค.-57
10 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีพิเศษ
11 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครืข่ายเพื่อใ้ชในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลังและศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
12 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่งสำรองไฟฟ้าอันโนมัต(UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้งเครื่อข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดัชนี มาตรา 9 (8)-02 ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2557
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS? ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส