ดัชนี มาตรา 9 (4)-02 รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

53 โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
54 โครงการจัดทำแผนและมาตรการการป้องกันและราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
55 โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)
56 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
57 โครงการการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครอง
58 โครงการการดำเนินการประสานงานคดี
59 โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ
60 การจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง
61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
62 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
63 โครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
64 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
65 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
66 โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
67 โครงการ CCO-MOF สัญจร
68 โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
69 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
70 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
71 โครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) ประจำปีงบประมาณ 2558
72 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปี 2558
73 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 และการติดตามผลดำเนินงาน
74 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผล
75 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง