คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ สป.กค.
?
นายประสิทธิ์ ? สืบชนะ

ประธานคณะกรรมการ

-ว่าง-

กรรมการและเลขานุการ

นายพงษ์เทพ ?ถิฐาพันธุ์

กรรมการ

?
?นายพิษณุ วิรยศิริ

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

? ?
นายจิระ ?พันธ์คีรี

กรรมการ

นายสันติ ? อ่ำศรีเวียง

กรรมการ

? ?
นายพนิต ?ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

นางศิริลักษณ์ ?กาญจนโยธิน

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

? ?
นางรัชนี ชุนเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสิริกานต์ ?มหาลี้ตระกูล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

?
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

::: คณะทำงาน :::
หัวหน้าคณะทำงาน
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล
นางสาวศิวนีย์ ทรงดาวเรือง
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
นางสาวจนัญญา อินทะนิน