คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ สป.กค.
 
นายประสิทธิ์   สืบชนะ

ประธานคณะกรรมการ

-ว่าง-

กรรมการและเลขานุการ

นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธุ์

กรรมการ

 
 นายพิษณุ วิรยศิริ

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

   
นายจิระ  พันธ์คีรี

กรรมการ

นายสันติ   อ่ำศรีเวียง

กรรมการ

   
นายพนิต  ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

-ว่าง-

กรรมการ

   
นางรัชนี ชุนเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสิริกานต์  มหาลี้ตระกูล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

::: คณะทำงาน :::
หัวหน้าคณะทำงาน
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล
นางสาวศิวนีย์ ทรงดาวเรือง
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
นางสาวจนัญญา อินทะนิน