ดัชนี มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

สารบัญมาตรา 7
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
ดัชนี มาตรา 7
ที่ รายละเอียดเอกสาร
0 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551
0 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2)? พ.ศ.2555
0 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3)? พ.ศ.2556
1 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3 ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4 ประวัติกระทรวงการคลัง
5 แผนยุทย์ศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2556 – 2559 (ฉบับปรับปรุง)
6 โครงสร้างและการจัดองค์กร
7 โครงสร้างและการจัดองค์กรหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ2551
9 ประกาศสำนักงานปลัดประทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
10 แผนที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน