ดัชนี มาตรา 7 (3)?สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

สารบัญมาตรา 7
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ดัชนี มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ รายละเอียดเอกสาร
1 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2 ช่องทางและขั้นตอนในการขอรับบริการ