ดัชนี มาตรา 7 (4)?ประกาศ

สารบัญมาตรา 7
มาตรา 7 (4)-2 ประกาศ
ดัชนีมาตรา 7 (4)-2 ประกาศ
ที่ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วีธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศ
2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ประกาศ
3 ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ประกาศ
4 ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลข่าวส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ประกาศ
5 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศ