ดัชนี มาตรา 7 (4)?คำสั่ง

สารบัญมาตรา 7 (4)
มาตรา 7 (4)-5 คำสั่ง
ดัชนี มาตรา 7 (4)-5 คำสั่ง
รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
คำสั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 842/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของกระทรวงการคลัง คำสั่ง
คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 228/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของกระทรวงการคลัง คำสั่ง
คำสั่ง กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลังเป็นศูนย์รวมข้อมูล (DATA CENTER) ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คำสั่ง