ดัชนี มาตรา 7 (4)?กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย ฯลฯ

สารบัญมาตรา 7
มาตรา 7 (4) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7 (4)-2 ประกาศ
มาตรา 7 (4)-3 ระเบียบ
มาตรา 7 (4)-4 ข้อบังคับ
มาตรา 7 (4)-5 คำสั่ง
ดัชนี มาตรา 7
ที่ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กฎกระทรวง
2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง
4 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง
5 มติ ครม. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มติ ครม.
6 ระเบียบ? บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ
7 ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2542 ระเบียบ
8 ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2549 ระเบียบ
9 ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2552 ระเบียบ
10 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด ประกาศ
11 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ
12 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ ประกาศ
13 ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศการสอบราคา ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ
14 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกาศ
15 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วีธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศ
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ประกาศ
17 คำสั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 842/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของกระทรวงการคลัง คำสั่ง
18 คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 228/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการของกระทรวงการคลัง คำสั่ง
19 รายงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 24 ก.พ. 42
20 รายงาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 11? มี.ค. 42
21 การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานและการติดตาม????? 18? พ.ย. 42
22 การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานและการติดตาม????? 19? พ.ย. 42
23 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 15? ธ.ค. 51
24 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 30? ธ.ค. 41
24 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 30? ธ.ค. 41
25 สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
26 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายงานและการติดตาม????? 21 ก.พ. 50