ดัชนี มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในกรพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว ปี 2556-2558

สารบัญมาตรา 9
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกกล่าว ปี 2556-2558
ดัชนีมาตรา 9
ที่ รายละเอียดเอกสาร
100 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ วิสาหกิจชุมชนสุราชุมชน ตามหนังสือ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนแล้ว ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
101 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ ราย ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 กรณีกรมสรรพากรมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
102 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ ราย ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กรณีกรมสรรพากรมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
103 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 15 ต.ค. 55 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านแล้ว ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
104 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 2? ก.พ. 55 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากร ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
105 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 29 เม.ย. 55 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 2 ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
106 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 18 มี.ค. 56 กรณีที่สรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 1 มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์ ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
107 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 28 พ.ค. 56 กรณีที่สรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 4 มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรของผู้อุทธรณ์แล้ว ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
108 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 24 ธ.ค. 55 กรณีที่กรมสรรพากรได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
109 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 23 เม.ย. 56 กรณีที่กรมสรรพากรมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์
110 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 13 พ.ย. 56 กรณีกรมศุลกากร มีคำสั่งตัดสิทธิบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการของผู้อุทธรณ์แล้ว
111 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 3 เม.ย. 56 กรณีที่กรมธนารักษ์มีคำสั่งยกเลิกการประมูลตามหนังสือ??? กรมธนารักษ์ที่ กค 0314/1905 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557
112 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 11 มี.ค. 56 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 5 ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 3 อัฏฐ?????? แห่งประมวลรัษฎากร
113 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 27 ก.พ. 56 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ได้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/17 แห่งประมวลรัษฎากร
114 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 878/2556 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 และคำสั่งที่ 879/2556 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ ทิ้งงาน ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
115 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 667/2557 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2557 และคำสั่งที่ 668/2557 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2557 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
116 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามคำสั่งที่ 478/2557 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2557 และคำสั่งที่ 478/2557 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2557 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน?? ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
117 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 18/2558 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 1 ก.ค. 2557 กรณีกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 1 ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติขยายกำหนดเวลากการอุทธรณ์ ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
118 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 13/2558 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ตามหนังสือด่วนมาก ฉบับลงวันที่ 21 ต.ค. 2557 กรณีกรมสรรสามิตมีคำสั่งไม่คืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบาย ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
119 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 12/2558 ลงวันที่ 24 ส.ค.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 9 ม.ค. 2558 เกี่ยวกับกรณีคำสั่งไม่รับคำขอให้ทบทวนผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนคดี 2 นักกฏหมาย ซึ่งคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
120 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 11/2558 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 20 ธ.ค. 2556 เกี่ยวกับกรณีที่กรมธนารักษ์มีคำสั่งยกเลิกการประมูลตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0309.31/25(พิเศษ)ลงวันที่ 9 ธ.ค. 59 ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
121 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 22 ม.ค.2557 กรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุมัติการขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
122 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 9/2558 ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 15 ก.ค. 2556 เกี่ยวกับกรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานกรมสรรพากรภาค 5 มีคำสั่งไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
123 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 8/2558 ลงวันที่ 29 พ.ค.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 25 พ.ค. 2555 เกี่ยวกับกรณีที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรภาค 5 มีคสั่งยับยั้งการลาออกจากราชการ
124 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 6/2558 ลงวันที่ 24 เม.ย.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 13 ส.ค. 2556 เกี่ยวกับกรณีที่กรมสรรพากรได้มีคำสั่ง ไม่นุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 ซึ่งคำวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์
125 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มี.ค.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2557 กรณีที่กรมธนารักษ์มีคำสั่งใหผู้อุทธรณ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 188/2257 แลัวมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งฯ ของกรมธนารักษ์
126 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 6 มี.ค.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 5 ก.ย. 2556 เกี่ยวกับคำสั่งกรมสรรพากรโดยสรรพากรภาค 5 ไม่อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
127 ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือคำสั่งที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 ก.พ.2558 โดยขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 24 มิ.ย. 2556 เกี่ยวกับคำสั่งกรมสรรพากรโดยสรรพากรพื้นที่พิจิตรที่ไม่อนุมัติให้ผู้อุทธรณ์เบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งของกรมสรรพากร