ดัชนี มาตรา 9 (3) – 01?แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สารบัญมาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการ และงบรายจ่ายประจำปี
มาตรา 9 (3) – 01 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ดัชนีมาตรา 9
ลำดับเอกสาร เรื่อง
31 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2556
32 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 และแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556
33 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี : xu 2556 – 2558) ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
34 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
35 ขออนุมัติแก้ไขชื่อกรมที่รับผิดชอบในโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
36 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี : ปี 2557 – 2559) ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
37 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
38 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
39 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2557 และแผนการดำเนินการโครงการภายใต้ Roadmap เศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง?
40 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557-2560?
41 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2558
42 แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายในระดับกระทรวง
43 แผนสร้างความโปร่งใสในการปกิบัติราชการ สป.กค.
44 กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกรม
45 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ภายใต้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
46 แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสารนิเทศการคลัง
47 แผนยุทธศาสตร์?สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
48 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี : ปี พ.ศ. 2559 -2561 )ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
49 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี : ปี พ.ศ. 2559 -2561 )ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
50 แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
51 แผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการทดแทน GFMIS Teminal ประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
52 ผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
53 แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
54 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
55 คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง