ดัชนี มาตรา 9 (4)-02 รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557

ที่ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
26 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
27 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
28 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง(ด้านบริหาร)
29 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
30 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ(UPS)และบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิง
32 ระดับความสำเร็จในการบริการระบบ Internet ความเร็วสูง
33 ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง
34 ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
35 ระดับความสำเร็จการบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในเรื่องการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
36 ระดับความสำเร็จในการบริการข้อมูลและระบบข่าวทั้งในและต่างประเทศ (News Center) และบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง
37 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
38 ระดับความสำเร็จในการบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ระบบ GFMIS
39 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
40 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
41 ระดับความสำเร็จในการจัดทำการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง
42 ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่สามารถจัดทำเอกสารสรุปย่อวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครบถ้วน
43 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มช่องทางสื่อ Social Network ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง
44 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
45 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง
46 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
47 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน
48 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี
49 ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง
50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
51 ระดับความสำเร็ขจของการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
52 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อการประสานงานที่เกี่ยวข้องในคดีความทั่วไปและคดีปกครอง
53 โครงการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
54 โครงการจัดทำแผนและมาตรการการป้องกันและราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
55 โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)
56 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
57 โครงการการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งทางปกครอง
58 โครงการการดำเนินการประสานงานคดี
59 โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณ
60 การจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง
61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สรุปเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
62 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
63 โครงการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
64 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
65 การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
66 โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
67 โครงการ CCO-MOF สัญจร
68 โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
69 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
70 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
71 โครงการจ้างการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) ประจำปีงบประมาณ 2558
72 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปี 2558
73 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 และการติดตามผลดำเนินงาน
74 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และการติดตามประเมินผล
75 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง