ดัชนี มาตรา 9 (4) – 04 คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน

ลำดับเอกสาร เรื่อง
1 คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
2 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558