ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
2 ก.ค. 2562
3191
ข้อบัง
คำสั่งกระทรวงการคลัง
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 456/61 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามาัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) (02/04/2561)
  คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 196/2559 (16/02/2559)
คำสั่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 7/2560 (17/11/2560)
  คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 5/2560 (17/11/2560)
  คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 4/2560 (17/11/2560)
  คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 3/2560 (17/11/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 6/2560 (24/10/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 5/2560 (16/08/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 4/2560 (19/06/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 3/2560 (19/06/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 2/2560 (19/06/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1/2560 (13/06/2560)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 5/2559 (04/11/2559)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 4/2559 (04/11/2559)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 3/2559 (17/06/2559)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 2/2559 (17/06/2559)
  คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1/2559 (25/03/2559)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 326/61 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (28/03/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 316/61 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (26/03/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกรทะรวงการคลัง ที่ 245/61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (06/03/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 202/61 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (22/02/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 184/61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (19/02/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1184/2558 (25/01/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1333/60 เรื่อง การจัดลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชวอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (27/12/2560)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1235/60 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (29/11/2560)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 272/2559 (14/03/2559)
ประกาศ
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมย.2561 ให้แก่ปลัดกระทรวงการคลัง (29/03/2561)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สป.กค (28/03/2561)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมย.61 ให้แก่ ขรก.ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง และวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สป.กค. (28/03/2561)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (20/12/2560)
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (21/11/2560)
  ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน (31/08/2560)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน...(ฉบับที่7) พ.ศ. 2560 (21/07/2560)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (07/06/2560)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (25/01/2560)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องนโยบาย/มาตการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (24/01/2560)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน...(ฉบับที่6) พ.ศ. 2560 (23/01/2560)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (04/01/2560)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพแห่งชาติ (07/10/2559)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับการเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง (22/04/2559)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 (07/02/2557)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (26/06/2556)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสำหรับบุคคลและบัตรแสดงตน (02/02/2552)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสำหรับยานพาหนะ (02/02/2552)
พระราชกฤษฎีกา
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (09/03/2560)
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสำหรับบุคคลและบัตรแสดงตน (14/05/2552)
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 (14/05/2552)
  ประกาศสนักงานปลัดกระทรวงกรคลังเรื่อง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2552 (24/04/2552)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (24/04/2552)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 (28/12/2549)
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (28/12/2549)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายเชิดชัย ขันธ์นะภา นักวิชาการ 10 ชช สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) (22/07/2546)
  ประกาศสนักงานปลัดกระทรวงกรคลังเรื่อง ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (03/10/2543)
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (25/02/2543)
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2542 (09/09/2542)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (20/08/2541)
  กฏ ก.พ.ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2498) ออกตามความใน พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (22/11/2498)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2494 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (05/06/2494)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2493 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (26/09/2493)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2485 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (12/05/2485)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2484 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (25/03/2484)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2482 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (26/06/2482)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2481 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (21/11/2481)
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง กำหนดจำนวนแห่งอัตราเงินเดือน พ.ศ.2480 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (04/08/2480)
พระราชกำหนด
  พระราชกำหนด ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555
พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (24/03/2560)
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง
  การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (10/10/2560)
  แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (22/09/2560)
  การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (19/09/2560)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (19/09/2560)
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (31/08/2560)
  หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทงไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย (22/12/2559)