ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
2 ก.ค. 2562
1544
โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
ด้านกฎหมาย
  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาดเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน (23/11/2559)
  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับคำให้การของผู้อุทธรณ์ (18/11/2559)
  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม (18/11/2559)
ด้านข้อบังคับ
  ไม่มีข้อมูล
ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/05/2562)
  ประกาศ สป.กค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเจาะจง (13/05/2562)
  ประกาศ สป.กค.เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS (09/05/2561)
ด้านประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (26/05/2560)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง (24/05/2560)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (16/05/2560)
ด้านมติคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน
  ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (15/09/2560)
ด้านระเบียบ
  ไม่มีข้อมูล
ด้านสัญญาสัมปทาน
  คืนสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์..ผิด (27/03/2560)
- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
  ไม่มีข้อมูล