ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
2 ก.ค. 2562
1567
โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  งบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  งบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  งบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนงานโครงการ
  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สป.กค. (09/05/2561)
  แผนปฏิบัติราชการ สป.กค.ประจำปีงบประมาณ2561 (09/05/2561)
  แผนปฏิบัติราชการสป.กค.ประจำปีงบประมาณ2560 (09/05/2561)
รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 (10/11/2560)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 (22/09/2560)
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 (27/03/2560)
- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
  แผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564 (24/03/2560)