ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
2 ก.ค. 2562
1567
โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 456/2561 เรื่องการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) (02/04/2561)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1005/2559 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการ (24/03/2560)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 1174/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (24/03/2560)
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (23/05/2561)
  คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการตลัง ปี 2559 -2562 (23/05/2561)
  คู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลสำนักตรวจสอบและประเมินผล (23/05/2561)
รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2555 (24/03/2560)
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2557 (รายตัวชี้วัด) (24/03/2560)
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558 (24/03/2560)
- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
  ไม่มีข้อมูล