มาตรา 9 (6)-03 สัญญาที่ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

สารบัญมาตรา 9
มาตรา 9 (6)-03 สัญญาที่ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
ดัชนี มาตรา 9 (6)-03 สัญญาที่ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ข้อตกลงเลขที่ 13/2558 ข้อตกลกซื้อผ้าหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น CE278A (78A) จำนวน 800 กล่อง
2 สัญญาเลขที่ 48/2558 สัญญาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
3 สัญญาเลขที่ 47/2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC)
4 สัญญาเลขที่ 46/2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งVอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ
5 สัญญาเลขที่ 24/2557 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System)?
6 สัญญาเลขที่ 28/2557 สัญญาซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550?
7 สัญญาเลขที่ 29/2557 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS?
8 สัญญาเลขที่ 38/2557 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS? ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน?
9 สัญญาเลขที่ 2/2558 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถนน
10 สัญญาเลขที่ 3/2558 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
11 สัญญาเลขที่ 14/2558 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 สัญญาเลขที่ 21/2558 สัญญาซื้อน้ำดื่ม
13 สัญญาเลขที่ 24/2558 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery
14 สัญญาเลขที่ 25/2558 สัญญาซื้อจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล
15 สัญญาเลขที่ 26/2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2?
16 สัญญาเลขที่ 33/2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง
17 สัญญาเลขที่ 46/2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ
18 สัญญาเลขที่ 47 /2558 สัญญาซื้อขายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลังและศูนย์บางบัวทอง (DRC)
19 สัญญาเลขที่ 2 /2559 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและทำความสะอาดพื้นถน
20 สัญญาเลขที่ 3 /2559 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
21 สัญญาเลขที่ 4 /2559 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22 สัญญาเลขที่ 5 /2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษษระบบเครืองปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค
23 สัญญาเลขที่ 13 /2559 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษษ และซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
24 สัญญาเลขที่ 18 /2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่งสำรองไฟฟ้าอันโนมัต(UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery
25 สัญญาเลขที่ 19 /2559 สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้งเครื่อข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่
26 สัญญาเลขที่ 34/2559 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
27 สัญญาเลขที่ 38/2559 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal
28 สัญญาเลขที่ 47/2559 สัญญาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง
29 สัญญาเลขที่ 48/2559 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
30 สัญญาเลขที่ 49/2559 สัญญาจัดซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลังในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง