ดัชนี มาตรา 9 (4)-02 รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556

ที่ รายละเอียดเอกสาร หมายเหตุ
1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”กระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง(ด้านบริหาร)
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการบูรณาการ?ข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง
6 ระดับความสำเร็จการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์
8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ระดับความสำเร็จในการจัดทำการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
12 ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง
13 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Roadshow การเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ
14 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงสื่อและมีความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
15 ทดสอบระบบ
16 ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ
17 ระดับความสำเร็จในการจัดทำทำคำรับรองและประเมินผลในการปฏิบัติราชการ ของหน่อวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
18 ความสำเร็จในการจัดทำรายงานประจำปีของกระทรวงการคลัง
19 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน
20 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
21 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการในการประสานงานคดี
22 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองแลประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
23 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
24 ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
25 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง “ร่วมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” ระยะที่ 2