ดัชนี มาตรา 9 (4) – 03 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ลำดับเอกสาร เรื่อง
1 เทคนิคและเครื่องมือสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3 แผนปฏิบัติการ คณะทำงานช่วยเหลือประชาชนประจำกระทรวง (คชช.)
4 คูมือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งปม. 54
6 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
7 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาบุคลากร ศทศ. กค.
8 แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในสป.กค
9 คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงาน สตก.
10 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปตรวจราชการและการเขียนรายงานผลการตรวจราชการ
11 แนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อวิกฤตของ สป.กค.,สร
12 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.กค. ปีงบประมาณ 58
13 กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สป.กค. ปีงบประมาณ 58
14 คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการดำเนินราคากลาง
15 ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555